Menu

VFF's Venner af 2010

VFF Venner af 2010  

 

Her på siden finder du information om VFF's Venner, som har til formål at yde økonomisk støtte til ungdoms - og amatør afdelingen i Viborg FF.

Du kan tilmelde dig foreningen på følgende blanket : Indmeldelse  eller ved at maile til Claus Hermann på info@hermann-events.dk

Foreningens bestyrelse valg på generalforsamlingen den 25/3 2022:

Formand Claus Hermann

Kasserer Leif Aasten

Sekretær Jesper Højgaard

Bestyrelsesmedlem Peter Hammer
Bestyrelsesmedlem Flemming Freund

Revisor Gert Kristensen
Revisor Suppleant - Freddy Brian

1. Suppleant Peter Dahl 
2. Suppleant Carsten Gaaei

 

Vedtægter til støtteforeningen ”VFF´s venner” af 2010.

 

§ 1   Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til VFF´s Ungdoms- og        

        amatørafdeling.

§ 2   Alle, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlemmer.

§ 3   Årlig medlemskontingentet er minimum  150,- kr., der helst opkræves via PBS. Midler

        til foreningen kan også fremskaffes ved lotteri, arrangementer m.m.

§ 4   Bestyrelsen kan beslutte at slette et medlem af foreningen, hvis der er op

        til et års restance, eller et medlem er illoyal over for foreningen.

§ 5   Regnskabet følger kalenderåret.

§ 6   Medlemskontingent og evt. andre midler anvendes til støtte for

        VFF´s Ungdoms- og amatørafdeling.

§ 7   Den årlige generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed,     

        afholdes normalt den sidste fredag i maj måned. Brev eller anden  

        information udsendes 4 uger før generalforsamlingen.

§ 8   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende

        punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent
  1. Indkomne forslag.
  2. Valg af bestyrelse.
  3. Eventuelt.

        Forslag til den ordinære generalforsamling, skal være formanden

        skriftlig i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens

        Bestemmelser.

§ 9   Bestyrelsen består af 5 medlemmer. På generalforsamlingen vælges

        Formand og kasserer. Bestyrelsen fordeler de øvrige tillidsposter.

        På lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

        På ulige årstal vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

        Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år.

        Der vælges for 1 år ad gangen: 2 suppleanter til bestyrelsen, samt

        1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand og 2 bestyrelsesmedlemmer

        Er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme

        Dobbelt.

§ 11 Formanden redegør på generalforsamlingen om foreningens virke i det

        Forløbne år, og kassereren aflægger et revideret regnskab.

§ 12 Disse vedtægter kan ændres af generalforsamlingen ved almindelig 

        Stemmeflertal.     

§ 13 Foreningen kan nedlægges på en generalforsamling ved almindelig

        Stemmeflertal. Foreningens formue tilfalder derefter VFF`s Ungdoms-

        Og amatørafdeling.

 

 

 

Luk