Menu

Børnepolitik

image Årgang 2009 samlet til træning med Stankov brødrene, Jeppe Grønning og Sebastian Andersen, i sommeren 2014

Viborg FF amatørafdelings Børnepolitik U5 – U12

Indledning

Hos Viborg FF’s amatørafdeling (VFF A) ønsker vi, gennem GLÆDE, FÆLLESSKAB og SUNDHED at skabe fysisk og mentalt sunde børn som trives og færdes i et trygt miljø. Derfor er det vigtigt for os, at vi har et fælles sæt spilleregler som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre kan følge i bestræbelserne på, at skabe de bedste rammer for børnefodbolden. Det er vigtigt, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til – det betyder at både børn og voksne forpligter sig gensidigt i det som er den fælles opgave: at være kommunens bedste børnefodbold udviklingsklub. Vi vil gennem udvikling af ledere, forældre og gode faciliteter, skabe trivsel og udvikling af børnene, hvilket skal bidrage til at børnene får et aktivt og initiativrigt liv. Hos VFF A agerer vi i overensstemmelse med DBU’s børnesyn. Dette betyder i korte træk, at børnene er i centrum i VFF A. Vi bestræber os på at efterleve DBU’s børnesyn hvor alle børn har rettigheder og vi som voksne lover dem de bedst mulige vilkår, for at have det sjovt og trives når de er i klubben. Vores børnetræning tager derfor også udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for træning af de forskellige aldersgrupper.

Du kan læse mere om DBU Børnesyn og herunder Børnerettighederne og Børneløfterne her:

https://www.dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernesyn/

Vi gør opmærksom på, at vi indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere og frivillige lige så snart de er tilknyttet klubben. Derefter fornyes attesten i januar hvert 2. år i ulige år.

Er der spørgsmål vedr. VFF A’s Børnepolitik, så tag endelig fat i sportschef Henrik B. Jessen på 7870 2720.

Ved tilfælde af overtrædelser eller mistanke om mistrivsel kontaktes Børne- og ungdomsudvalget.

 

Omklædningsrummet

Voksnes færden i omklædningsrummet
Både børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i vores klub. Det betyder også, at der er klare regler for brugen heraf. Voksne må ikke opholde sig på to-mands hånd med spillere i klubbens omklædningsrum, ligesom det er gældende i klubbens øvrige lokaler.
Spillersamtaler bør derfor finde sted i et mere offentligt rum. Taktikmøder eller lignende må gerne ske i omklædningsrummet, såfremt det er med hele holdet.
I forbindelse med omklædning i de mindre årgange er forældre velkomne til at assistere med omklædningen. Når barnet er omklædt, forlader forældre omklædningsrummet.

Brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet
Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædningsfaciliteter uden bekymringer om kameraer på mobiltelefoner eller lignende. VFF A følger GDPR loven, derfor må disse ikke benyttes i omklædningsrummet.

Aldersgrænse for unisex omklædning.

I vores klub er aldersgrænsen for omklædning på tværs af køn 8 år. Dette er for at tilgodese både piger og drenge og med respekt for det faktum, at nogle børn udvikler sig tidligere end andre. Er der tale om et hold med blandet køn, opfordrer vi til, at træneren hjælper med at finde et omklædningsrum til begge køn. Alternativet er, at omklædningen foregår på skift.

 

Brug af sociale medier

Kommunikation mellem træner og hold i f.eks. facebookgrupper.
Det er tilladt for en årgang at oprette en facebookgruppe. Disse grupper er lukkede grupper hvorfor det kun er forældre og trænerstaben der er medlemmer. I disse grupper kan deles information og kampreferater, billeder fra sociale aktiviteter, information fra klubben og øvrige ikke kamprelevant information.
Alle kamp- trænings- og sociale aktiviteter med og uden tilmelding oprettes og tilgås via DBU KampKlar.

Én af grundene til at vi opretter facebookgrupper er for at skabe en fælles platform, hvor vi kan dele social information for børnenes hold på ét sted. Alle skal derfor hjælpe til med at bevare den gode stemning i grupperne da dette er et fælles ansvar. Det er tilladt at have forskellige holdninger til nogle ting, men vi ønsker ikke at disse grupper bliver platform for diskussioner. Vi anbefaler derfor, at man ringer til træneren /forældrene, hvis man har brug for at udbedring af noget. Skulle der mod forventning forekomme diskussioner som udvikler sig til enten mobning eller andet uhensigtsmæssigt og som ikke stoppes, så er det i sidste ende administratoren på gruppen, der har mandat til at udelukke folk fra gruppen. Det er dog trænerens ansvar at få lukket den dårlige stemning hurtigst muligt. Udelukkelse af gruppen vil derfor altid ske som sidste mulighed.

DBU KampKlar
Alle spillere i klubben melder sig ind via klubbens hjemmeside https://live-376-viborg-ff.umbraco-proxy.com/medlemskab/online-indmelding/ Når man er indmeldt, er man oprettet i DBU Kluboffice, herfra kan  klubadministratoren placere spilleren på sit stamhold via KampKlar i DBUs app. Herefter har spiller/forældre og træner mulighed for at kommunikere med hinanden. Alle træninger, kampaktiviteter, stævner og sociale arrangementer kommunikeres via Kampklar, og kun Kampklar. Spillerne tilmelder sig herefter de aktiviteter som de ønsker at deltage i/inviteres til. Det er træneres ansvar kun at benytte spillere til kampe som er tilgængelig via KampKlar. Det er træneren som udtager/inviterer spillere til kampaktiviteter.

 

Trænere/lederes adfærd

Kommunikation mellem træner og den enkelte spiller
Da både børn og voksne skal føle sig trygge med kommunikationen, skal kommunikationen mellem træner og den enkelte spiller, altid gå igennem forældrene enten via telefon, sms eller Messenger. Hvis en træner skal tale direkte med spilleren, opfordrer vi derfor til, først at kontakte forældrene, for derefter at tale med barnet. Generelt anbefaler vi, at kommunikation mellem trænere og forældre også sker igennem de samme kilder. Det er dog også tilladt at henvende sig via e-mail til trænere og forældre.
Både forældre og trænere bedes huske sig selv på 24-timers reglen, som foreskriver at der skal gå 24 timer efter en episode/oplevelse før man konfronterer nogen med spørgsmål/forklaringer på hændelsesforløb, ordvalg eller andet. For at imødekomme både børn og voksne, anbefaler vi ikke, at man som træner, frivillig eller leder, tager direkte kontakt til børnene udenfor klub regi. Der kan dog være undtagelser, såfremt man er nær ven af familien og andre aftaler er lavet med forældrene. Skulle man udenfor klub regi, have brug for at komme i kontakt med børnene, så anbefaler vi, at dette også gøres igennem forældrene.
Med respekt for, at dette foregår uden om klubben, så anser vi det for vigtigt, da det det er en hårfin balance mellem hvornår klubben er involveret eller ej.

Det er i VFF A ikke tilladt at man som træner, frivillig eller leder besøger børnene privat. Hvis der mod forventning skulle komme en situation, hvor dette er nødvendigt, skal det vendes med i første omgang forældrene, men også internt i klubben. En situation kunne være ved længerevarende sygdom eller skadesforløb. Her bedes det aftales med forældre og klub, at man på vegne af holdet besøger barnet.

Retningslinjer for acceptabel fysisk kontakt
Da børn er børn, og reagerer forskelligt, er der også forskellige måder at henvende sig til børnene på som træner. Man må i VFF A ikke gribe fat i børn, slå eller sparke, uanset hvad barnet har gjort eller sagt. Trænere og ledere må altså ikke bruge den fysiske magt de har over for børn på nogen måde. Det er tilladt under træning og kamp at give børnene en high five, skulderklap eller lignende, da dette er med til at understrege børnene i at de gør det godt og vil være med til at give dem en følelse af at være god.

Overnatningsaktiviteter
Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture i VFF A’s regi ønsker vi at børnene får en masse sjove og gode oplevelser som fodboldspiller. Derfor er det vigtigt for os, at børnene også tilbydes forskellige former for turneringer/ture. Nogle turneringer/ture indebærer også muligheden for overnatning. Vi har stor erfaring med, at disse turneringer/ture kommer børnene til gode, da de udvikles, modnes og skaber relationer til de andre børn på en anden måde end i dagligdagen. Disse ture har til formål at styrke fællesskabet på holdet. Når en sådan overnatning finder sted, vil trænerne til de forskellige hold deltage og have ansvaret for børnene. Derudover vil der altid blive opfordret til, at nogle forældre deltager, så der er flere voksne til stede, heriblandt både kvinder og mænd. Der vil altid være voksne til stede med opsyn på børnene. Dette gælder også når der skal soves. Her vil forældre og trænere ligeledes være i samme sovesal, så ingen børn føler sig alene.

Ros vs. Ris
Det er i alles bedste interesse at børnene i VFF A har det godt når de er i klubben. Dette er både på og uden for banen. Det er vigtigt at børnene får den ros de fortjener. Som en del af børnesynet, skal børnene have det sjovt, og det har de ikke hvis de får en masse skæld ud for det de laver. I VFF A går vi ind for, at børn lærer af deres fejl og at man som træner, leder og frivillig hjælper og guider dem mod at gøre tingene korrekt. Husk at rose spillerne når de gør noget godt og tag jer tid til at fortælle dem det. Omvendt, skælder vi dem ikke ud nå de prøver. Vi roser dem for forsøget og fortæller dem hvordan de også kan løse opgaven.

Belønning vs. Straf

I VFF A går vi ikke ind for hverken belønninger eller straf. Dette skal forstås således, at vi ikke belønner for f.eks. flest scorede mål eller lign., idet nogle børn kan føle sig forbigået. Omvendt straffer vi heller ikke med ekstra ture rundt om banen, en plads på bænken eller lignende, når man ikke rammer målet. Det er trænerens sunde fornuft der bruges i træningen, for at få det bedste ud af børnene. Husk det er børn, de er med fordi det er sjovt og de kan være sammen med deres venner.

 

Viborg FF amatørafdeling følger derfor DBU’s De 10 Trænerbud. (se tillæg a.)

 

Sprogbrug og procedurer

Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn
Som voksen er man et forbillede for børnene og det er derfor også vigtigt at vi opfører os ordentligt over for hinanden, som vi også ønsker vores børn skal være over for deres venner og veninder. Husk derfor at tale ordentligt og være imødekommende over for hinanden, i særdeleshed når vi er i nærheden af børnene.

Børn lærer af voksne og derfor er det som voksen vigtigt, at vi taler pænt og tænker over de ting vi taler med børnene om, samt de måder vi formulerer os på. Der er aldrig kommet noget godt ud af at bande, råbe eller tale grimt, derfor er det også noget vi holder os fra i VFF A.

Det er dit ansvar som træner, leder eller frivillig at sørge for at tonen er god mellem børnene. Opfanger man et skænderi eller et grimt sprogbrug, er det som voksen dit ansvar at få det stoppet på en god måde. Sørg for at fortælle dit hold/dine børn vigtigheden i at have et godt fællesskab på holdet, så disse situationer ikke opstår.

Hos VFF A følger vi også DBU’s De 10 forældre bud (se tillæg b.).

 

Procedure ved henvendelser om mobning og mistrivsel
Hos VFF A tager vi mobning og mistrivsel meget alvorligt, da vi ønsker, at alle børn er glade og trives i klubben og det fællesskab som skabes igennem fodbolden. Får vi henvendelser om mobning eller mistrivsel eller er vi selv opmærksomme på at det finder sted, er der flere scenarier som kan komme i spil, alt afhængig af situationen. For det første er det vigtigt for os at informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Her vil vi tage en snak og drøfte de næste skridt. Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil også blive kontaktet for et møde.

Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til forældremøde for hele årgangen. Et spillermøde kan også komme på tale. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situationen og hvad barnet og forældrene ønsker. Vi tager i VFF A dette meget alvorligt og vil sørge for, at mobningen stoppes så alle kan trives ved at komme til fodbold, og ingen mistrives.

Henvendelser eller mistanke om seksuel krænkelse vil blive drøftet i klubbens bestyrelse samt med de involverede parter, naturligvis først og fremmest forældrene til det barn, der føler sig krænket. I VFF A er dette en meget alvorlig ting, og det er derfor vigtigt, at vi undersøger sagerne i dybden. Vi vil i klubben derfor altid alliere os med vores DBU klubrådgiver, samt med DIF, som har ansatte der har dette som deres fagområde.

 

Ansvar for håndtering af mobning, krænkelser og mistrivsel
I bestyrelsen har vi en person, der har ansvaret for at håndtere situationer når det kommer til mobning, seksuelle krænkelser og mistrivsel. Ved spørgsmål omkring dette, kontakt venligst Børne og ungdomsudvalgets bestyrelsesmedlem Camilla Kristensen tlf.: 2369 9066, mail: haahrkristensen@gmail.com.

Er dit barn udsat for seksuel krænkelse, bliver dit barn mobbet, har du set eller hørt om mobning blandt andre børn eller har du erfaret mistrivsel hos et barn, så kontakt venligst centerleder Michael Kjær
tlf.:3080 9010, mail.: michael@viborgff.net.

 

Procedure ved indtagelse af alkohol, samt brug af tobak.
VFF A er en røgfri og tobaks fri forening, voksne skal derfor huske at de er et forbillede for børn. Børn lærer af de voksne og derfor er det vigtigt man husker ikke at indtage alkohol, snus eller ryge i børns nærvær.

Rygning og snus er en privatsag, derfor bør det i videst mulige omfang foregå steder, hvor det ikke generer andre eller hvor børnene kan se det.

Fodbold og alkohol hører ikke sammen, derfor må alkohol ikke indtages i nærheden af spillerne når man repræsenterer VFF A og heller ikke under overnatnings ture som stævner og cups, da dette kan sende et dårligt signal til forældre eller trænere fra andre klubber.

 

 

 Nedenstående er uddrag fra klubbens – KLUBSTRATEGI VÆRDIER

 

Vi skaber GLÆDE gennem mestring af leg og bevægelse.

Vi udvikler FÆLLESSKABET via samarbejde og konfliktløsning

Vi skaber SUNDHED gennem etablering af sunde vaner

Vi fremmer ÆRLIGHEDEN gennem opdragelse til Fair Play.

VISION

Vi vil være kommunens bedste børneudviklingsklub, hvor vi gennem udvikling af ledere, forældre og gode faciliteter, skaber trivsel og udvikling af børnene, hvilket skal bidrage til et aktivt og initiativrigt liv.

 MISSION

Vi vil skabe gode rammer for udvikling af børnefodbold gennem opkvalificering, og involvering af ledere og trænere i klubben

 FREMTIDEN

Målsætninger i årene 2023 - 2025 VFF A ønsker at optimere børnemiljøet, og har med baggrund heraf fastsat følgende målsætninger for årene 2023-2025.

Målsætningerne er som følger:

  • 2023-2025: Sammensætte træningen i forhold til tid og sted
  • 2021-2025: Udarbejde, iværksætte og implementere fælles træningsmetode
  • 2023-2025: 75 % af trænere og ungtrænere i afdelingen har UEFA C 1-kursus pr. år
  • 2023-2025: 50 % af trænere og ungtrænere i afdelingen har UEFA C 2-kursus pr. år
  • 2021-2025: Rekruttering af 5 ungdomsspillere/senior som trænere hvert år
  • 2021-2025: Rekruttering af forældretrænere i afdelingerne U5 til U9 hvert år.
  • 2021-2024 Få børnemiljøet til at leve op til DBU’s Børnepolitik

 

Viborg FF amatørafdelings børnepolitik er udarbejdet af forhenværende Børne- og ungdomsformand Jens L. Jessen januar 2023

 

 

 

Luk